Shopify là gì và kiếm tiền trên Shopify như thế nào?

Shopify la gi

Shopify là gì?

Shopify là nền tảng giúp bạn tạo ra một trang bán hàng trực tuyến mà bạn không cần phải biết về lập trình web. Điều đó có nghĩa là nó sẽ tiết kiệm cho các nhà kinh doanh online một khoản kinh tế rất lớn.

Kiếm tiền trên Shopify như thế nào?

Có rất nhiều cách để bạn kiếm tiền trên Shopify, phụ thuộc vào khả năng và sở thích của bạn.

Để biết thêm, bạn vui lòng xem bài viết sau: https://duyalex.com/drop-shipping/shopify/shopify-la-gi/

Chia sẻ kiến thức kiếm tiền online hiệu quả, bền vững. Kiến thức Internet marketing tại thị trường nước ngoài. My blog: https://duyalex.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store