Quảng cáo Facebook và ios 14 sẽ ra sao?

Apple đưa ra giải pháp nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, điều này ảnh hưởng thế nào đến quảng cáo Facebook?

Mời bạn đọc bài viết này: https://duyalex.com/th/quang-cao-truc-tuyen/xu-huong/quang-cao-facebook-va-apple/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store