Quảng cáo Facebook và ios 14 sẽ ra sao?

Apple đưa ra giải pháp nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, điều này ảnh hưởng thế nào đến quảng cáo Facebook?

Mời bạn đọc bài viết này: https://duyalex.com/th/quang-cao-truc-tuyen/xu-huong/quang-cao-facebook-va-apple/

--

--

--

Chia sẻ kiến thức kiếm tiền online hiệu quả, bền vững. Kiến thức Internet marketing tại thị trường nước ngoài. My blog: https://duyalex.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Duyalex

Duyalex

Chia sẻ kiến thức kiếm tiền online hiệu quả, bền vững. Kiến thức Internet marketing tại thị trường nước ngoài. My blog: https://duyalex.com

More from Medium

New to crypto? Get better profits anyway! 💸

Internal Communications Introductions: Meet Adrian J. HopkinsAbout Adrian

With the Mobibi app, you can mobilise your whole team to get your business noticed

Following the Herd, is it the Nudge We Need?