Printify là gì và hướng dẫn sử dụng Printify

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký và sử dụng Printify. Đây là cung cấp các sản phẩm in tuỳ chỉnh POD cho những ai kinh doanh áo thun trên Etsy, eBay, Shopify…

Giá thành trên Printify rất thấp và thời gian in nhanh do có nhiều xưởng in được liên kết.

Mời bạn đọc chi tiết: https://duyalex.com/mo-hinh-dropshipping/ban-ao-thun/huong-dan-printify/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store