Printify là gì và hướng dẫn sử dụng Printify

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký và sử dụng Printify. Đây là cung cấp các sản phẩm in tuỳ chỉnh POD cho những ai kinh doanh áo thun trên Etsy, eBay, Shopify…

Giá thành trên Printify rất thấp và thời gian in nhanh do có nhiều xưởng in được liên kết.

Mời bạn đọc chi tiết: https://duyalex.com/mo-hinh-dropshipping/ban-ao-thun/huong-dan-printify/

--

--

--

Chia sẻ kiến thức kiếm tiền online hiệu quả, bền vững. Kiến thức Internet marketing tại thị trường nước ngoài. My blog: https://duyalex.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Duyalex

Duyalex

Chia sẻ kiến thức kiếm tiền online hiệu quả, bền vững. Kiến thức Internet marketing tại thị trường nước ngoài. My blog: https://duyalex.com

More from Medium

机械工程代写,机械工程代考 No Way Back: The Tragedy of an Old Taiwan Soldier

How the FRX token brings us closer to hedge funds in a simple way.

Affyn — the next big thing within the Play-to-Earn sector

Blockchain Login — Sign In to Blockchain Account — Sign Up Now