MMO là gì? Kiếm tiền mmo như thế nào?

MMo là gì?

MMO viết tắt từ cụm từ Make Money Online — Kiếm tiền online. Bạn dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh tạo ra dòng thu nhập trên môi trường internet.

Các hình thức MMO?

Có rất nhiều cách thức để kiếm tiền Mmo, nhưng căn bản và lâu bền nhất vẫn là các hình thức sau:

  • Kiếm tiền trên App điện thoại
  • Tiếp thị liên kết — Affiliate
  • Dropshipping

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store