Dropshipping là gì? Kiếm tiền với Dropshipping như thế nào?

Dropshipping là gi?

Dropshipping là mô hình kinh doanh trực tuyến không cần vốn đầu tư nhập hàng tồn kho. Có nghĩa là bạn không cần nhập hàng về kho nhưng vẫn có thể bán tất cả các sản phẩm mà bạn muốn

Nguyên lý Dropshipping

Nguyên lý của Dropshipping được tóm tắt như thế này:

Khách hàng mua sản phẩm từ trang bán hàng của bạn, họ thanh toán và và nhập thông tin vận chuyển. Bạn dùng một phần số tiền đó đi mua sản phẩm của một người khác (nhà cung cấp), người đó sẽ giao hàng đến địa chỉ mà bạn cung cấp, cụ thể ở đây là khách hàng của bạn. Phần chênh lệch giữa giá bán và giá bạn trả cho nhà cung cấp chính là lợi nhuận của bạn.

Như vậy bạn chỉ cần ngồi ở nhà với máy tính và internet là có thể kinh doanh trên toàn thế giới rồi.

Để hiểu rõ hơn về Dropshipping và cách kiếm tiền với mô hình Dropshipping, bạn truy cập tại đây: https://duyalex.com/mo-hinh-dropshipping/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store