Sign in

Selling custom printed products (POD) has been one of the fastest money-making models on the Internet today. While selling PODs on Amazon is extremely difficult in terms of copyright and downloads, Shopify has to invest a lot of money for advertising… Etsy appears as a savior for international online businesses. With Etsy, you can do business “alone on one horse” without a team, and you don’t need to care about the knowledge of Facebook, Google advertising… And most importantly, you won’t take any risks — a risk when you don’t have to spend money to run ads.

This ebook will…


MMo là gì?

MMO viết tắt từ cụm từ Make Money Online — Kiếm tiền online. Bạn dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh tạo ra dòng thu nhập trên môi trường internet.

Bạn có thể kiếm tiền ở bất cứ nơi đâu, bất kể thời gian nào, đây còn được gọi là dòng thu nhập thụ động.

Các hình thức MMO?

Có rất nhiều cách thức để kiếm tiền Mmo, nhưng căn bản và lâu bền nhất vẫn là các hình thức sau:

  • Viết Blog kiếm tiền
  • Kiếm tiền trên App điện thoại
  • Tiếp thị liên kết — Affiliate
  • Dropshipping

Mỗi hình thức kiếm tiền…


Dropshipping là gi?

Dropshipping là mô hình kinh doanh trực tuyến không cần vốn đầu tư nhập hàng tồn kho. Có nghĩa là bạn không cần nhập hàng về kho nhưng vẫn có thể bán tất cả các sản phẩm mà bạn muốn

Nguyên lý Dropshipping

Nguyên lý của Dropshipping được tóm tắt như thế này:

Khách hàng mua sản phẩm từ trang bán hàng của bạn, họ thanh toán và và nhập thông tin vận chuyển. Bạn dùng một phần số tiền đó đi mua sản phẩm của một người khác (nhà cung cấp), người đó sẽ giao hàng…

Duyalex

Chia sẻ kiến thức kiếm tiền online hiệu quả, bền vững. Kiến thức Internet marketing tại thị trường nước ngoài. My blog: https://duyalex.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store